මම උබුන්ටු මත SSH සක්‍රීය කරන්නේ කෙසේද? උබුන්ටු 14.10 සේවාදායකයේ SSH සබල කරන්න /
OS අද
Unix Linux වලට වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේද? ලිනක්ස් යනු UNIX ක්ලෝනයකි. නමුත් ඔබ නම්
OS අද